The China GDP paradox

Lets put some data first. Given below is the provincial GDP growth rate of Mainland China as published in the China Statistical Yearbook by the National Bureau of Statistics of China

Do you see anything surprising?

Region Share of 2010 2009
GDP 2010 (%) growth (%) growth (%)
Mainland China 100 10.3 9.2
Guangdong 10.51 12.2 9.7
Jiangsu 9.45 12.6 12.4
Shandong 9.11 12.5 12.2
Zhejiang 6.29 11.8 8.9
Henan 5.3 12.2 10.9
Hebei 4.67 12.2 10
Liaoning 4.22 14.1 13.1
Sichuan 3.91 15.1 14.5
Shanghai 3.9 9.9 8.2
Hunan 3.67 14.5 13.7
Hubei 3.65 14.8 13.5
Fujian 3.32 13.8 12.3
Beijing 3.18 10.2 10.2
Anhui 2.83 14.5 12.9
Inner Mongolia 2.69 14.9 16.9
Heilongjiang 2.37 12.6 11.4
Shaanxi 2.32 14.5 13.6
Guangxi 2.2 14.2 13.9
Jiangxi 2.18 14 13.1
Tianjin 2.1 17.4 16.5
Shanxi 2.1 13.9 5.4
Jilin 1.98 13.7 13.6
Chongqing 1.82 17.1 14.9
Yunnan 1.67 12.3 12.1
Xinjiang 1.25 10.6 8.1
Guizhou 1.06 12.8 11.4
Gansu 0.95 11.7 10.3
Hainan 0.47 15.8 11.7
Ningxia 0.38 13.4 11.9
Qinghai 0.31 15.3 10.1
Tibet 0.12 12.3 12.4

Continue reading

Advertisements